Digital Century

 

 

 
 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.

De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen.Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen..De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbind na onze schriftelijke orderbevestiging.In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van de waarde van de bestelling.De levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting versterkt en binden de verkoper niet.Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.Onze vrijwaringplicht m..b.t. gebreken in de geleverde goederen sterkt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.De goederen worden verzonden op risico van de koper.De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons recht voor om na het verstrijken van 7 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijzigingen aan de juridische toestand van de koper.Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 6 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen 6 dagen na de factuurdatum.Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.Alle facturen zijn contant betaalbaar op de factuurdatum tenzij anders werd vermeld.Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde tijd termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belopen van 1,5% per maand van het factuurbedrag.Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belopen van 10% van het factuurbedrag(met minimum van 50€) als schadevergoeding.Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.Bij niet betaling behouden wij het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.